stichting Oecumenische Ontmoetingen Rotterdam

Begin jaren 90 ontstond vanuit het city-pastoraat in en rond de Grote of Sint-Laurenskerk in Rotterdam het initiatief Oecumenische Ontmoetingen.

In 1997 is voor dit werk een stichting opgericht.

De activiteiten van de stichting bestaan uit drie aspecten: 1) bezoeken aan geloofsgemeenschappen, kerken en kloosters, lezingen en ontmoetingsbijeenkomsten, soms een symposium; 2) reizen in oecumenisch perspectief; 3) informatie, advies, bemiddeling en ondersteuning op verzoek. De stichting is niet aan een bepaalde geloofsgemeenschap of kerk verbonden. Iedere geïnteresseerde is welkom.

In de afgelopen jaren zijn series studie- en gespreksavonden gehouden over o.m. de spiritualiteit van het Christelijke Oosten, over de symboliek in de Orthodoxe Kerken, over de H.Eucharistie en het H.Avondmaal, Ambt en Sacrament, over de Joodse wortels van de Christelijke Eredienst, over de Messiasverwachting bij Joden en Christenen, over hedendaagse vormen van spiritualiteit en over de Christelijke mystiek in Oost en in West.

Rooms- en Oud Katholieke en Orthodoxe priesters, predikanten, rabbijnen en hoogleraren verleenden hun medewerking.

De stichting verleende ook ondersteuning bij oecumenische diensten en organiseerde bezoeken aan erediensten en geloofsgemeenschappen, evenals tal van excursies naar kerken en kloosters, waaronder - steeds terugkerend - de Benedictijnerabdij van Chevetogne (een klooster met de Latijnse en de Byzantijnse ritus), de benedictinessenpriorij in Schoten en de oecumenische kloostergemeenschap van Taize. In samenwerking met professionele reisorganisaties zijn reizen georganiseerd naar Israël / Palestina (10 keer), Rusland (3 keer), Ierland (2 keer), Ethiopië, Parijs, Rome (4 keer), Turkije, Istanbul, Efese, Libanon, Jordanië en Egypte, Bulgarije, Istanbul, Engeland, (bus)reis naar en van Santiago de Compostella, Griekse eilanden (Kos, Patmos (2x), Rhodos (2x), Kreta, Santorini, Samos, Symi), Armenië en Georgië, Malta, Andalusië, de Balkan: Servië, Macedonië, Albanië, Kosovo, Montenegro, Kroatië, Bosnië en Slovenië, Cyprus, Schotland.

De afgelopen jaren is het werk vooral toegespitst op de klooster-weekends en de reizen.

Het bestuur van de stichting is interkerkelijk samengesteld.

bestuur


Het bestuur wordt momenteel gevormd door:
G.W. Mulckhuijse, voorzitter
J.G. Elshout, secretaris
G.L. Bruinaars, penningmeester
A.J. Wennekes, adviseur van het bestuur

doelstelling


De stichting heeft o.m. als doelstelling: "het geloofsgoed van de verscheidene denominaties bij een groter publiek onder de aandacht brengen, het kweken van een oecumenische instelling bij de Christenen en het bevorderen van een verzoening tussen de Christenen". Door de diverse activiteiten leren de deelnemers elkaars geloofsbeleving kennen en hebben zij de mogelijkheid de eigen geloofstraditie te verdiepen of te verbreden. De contacten betreffen zowel Katholieke als Protestantse als ook Orthodoxe Christenen.

giften en fondswerving


De stichting beoogt geen winst en wil haar activiteiten zo goedkoop mogelijk aanbieden. Dat houdt wel in dat er nauwelijks sprake kan zijn van een vermogen. Toch streeft het bestuur naar een kleine reserve, ten eerste om eventuele financiële tegenvallers te kunnen opvangen, ten tweede om de mogelijkheid te hebben bij uitzondering enige tegemoetkoming te kunnen bieden. Giften zijn altijd zeer welkom! Het bestuur doet hierbij ook een beroep op degenen die ons werk waarderen en wellicht de post ontvangen maar (nu) geen gebruik maken van de activiteiten. Ook een kleine bijdrage, bijvoorbeeld voor de druk- en portokosten, wordt zeer gewaardeerd.

bank, post, telefoon, fax


NL 35 INGB 0007664233 t.n.v. Stichting Oecumenische Ontmoetingen te Rotterdam

Postadres: Stichting Oecumenische Ontmoetingen
Prinses Margrietlaan 19A, 3051 AN Rotterdam

Email: mail@oecumont.nl

telefoon: 010-4220471 (ev. vragen naar Co Elshout)

fax: 0847422913

aanmelding en annulering


Op grond van de ervaringen heeft het bestuur een aantal regels opgesteld: 1. Als u zich aanmeldt (telefonisch, schriftelijk, per fax of e-mail) komt u op de deelnemerslijst, maar uw reservering staat formeel niet eerder vast dan dat de penningmeester uw betaling heeft ontvangen. Uiteraard wordt uw betaling teruggestort als de reis geen doorgang kan vinden of is volgeboekt. 2. Vanaf het moment van reservering geldt voor iedereen bij annulering een vaststaand eigen risico van 10% van de reissom, vanaf 14 dagen voor de vertrekdatum 50%, vanaf 7 dagen voor vertrek 100%, uitzondering alleen bij zeer bijzondere omstandigheden, te beoordelen door het bestuur. Voor de bij een reisbureau ingekochte reizen gelden de voorwaarden van de betreffende reisorganisatie (doorgaans is daarbij een annuleringsverzekering verplicht).
Reizen, voor de stichting georganiseerd door een reisbureau, vallen onder de regels van dit bureau. De stichting draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor in gebreke blijven van het reisbureau of voor schades veroorzaakt door derden.Klik hier voor een printervriendelijke versie van deze pagina   Deze pagina is op 1-Jan-1970 1:00 aangepast